Błękit

21 tekstów – auto­rem jest Błękit.

Każdy ko­niec dnia to czas ref­lek­sji, ale i wstępne pla­nowa­nie te­go, co trze­ba jeszcze w naszym życiu zro­bić, może zmienić...
a pla­nowa­nie wstępne, bo nieza­leżnie od naszych planów to Bóg przy­goto­wał dla nas os­ta­teczny plan na życie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 maja 2010, 11:30

Żaden człowiek nie znaj­dzie szczęścia sam... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 kwietnia 2010, 08:25

... no ogół jest tak, że ta najwłaściw­sza dro­ga jest naj­trud­niej­szą do pokonania... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 lutego 2010, 13:52

... bo RA­ZEM, to co niemożli­we sta­je się możli­we :) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 lutego 2010, 11:52

Kiedy umiera ktoś blis­ki, umiera ka­wałek Two­jego ser­ca... a Ty dzi­wisz się, że jeszcze żyjesz... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 29 grudnia 2009, 15:49

Nig­dy bez­czyn­nie nie pat­rz- sta­raj się zro­zumieć, bo oczy nie zo­baczą wszys­tkiego, a ser­ce tak... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 grudnia 2009, 11:27

... może i je­mu spadł ka­mień z ser­ca, tyl­ko że ten ka­mień przyg­niótł mo­je jeszcze bardziej... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 grudnia 2009, 19:27

Gdy nic się nie ro­bi to nic nie ma...
i wte­dy na­wet czas nic nie zmieni... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 grudnia 2009, 17:32

Jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko, a nie możesz nic... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 10 grudnia 2009, 13:59

Czy życie jest tak bar­dzo skom­pli­kowa­ne, że cza­sem nie umiemy so­bie po­radzić czy tak bar­dzo pros­te, a sa­mi za bar­dzo komplikujemy??? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 listopada 2009, 14:22

Błękit

Po prostu jestem sobą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Błękit

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność